Đề nghị tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy đặt, máy mượn

Thứ Hai, 23-05-2022, 17:07
(Ảnh minh họa)

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt.

Mới đây, Bộ Y tế có Công văn số 2633/BYT-KH-TC gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Theo nội dung văn bản này, Bộ Y tế cho biết: Về việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật y tế bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy, trong khi chờ Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá tổng thể và ban hành hướng dẫn về vấn đề này, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu. Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

Bãi bỏ nội dung “sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm nhiệm cung cấp máy” tại khoản 3 Công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 12/4/2018 gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt.

Công văn này thay thế Công văn 2348/BYT-KHTC ngày 9/5/2022 của Bộ Y tế.

THIÊN LAM