Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học

Thứ Hai, 26-01-2015, 15:31

Ngày 26-1, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (KHXH VN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự, có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2014, Viện Hàn lâm KHXH VN đã triển khai nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; đánh giá các kết quả nghiên cứu khoa học; điều tra, khảo sát tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường tạo cơ sở dữ liệu cho công tác nghiên cứu khoa học... Trên cơ sở kết quả đã đạt được, năm 2015, Viện Hàn lâm KHXH VN tập trung: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển khai, nghiên cứu và đào tạo; xây dựng hệ thống luận cứ khoa học, góp phần tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Làm rõ xu hướng phát triển của toàn cầu, khu vực và tác động đến sự phát triển của Việt Nam, trên cơ sở đó kiến nghị chiến lược và chính sách hội nhập và phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm KHXH VN thành trung tâm nghiên cứu KHXH có uy tín trong khu vực...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Viện Hàn lâm KHXH VN đã đạt được trong năm 2014. Đồng thời đề nghị Viện nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân. Trong năm 2015, Viện cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: Tích cực tham gia đóng góp ý kiến góp phần hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đây được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương rất kỳ vọng. Tiếp tục nghiên cứu, giải đáp có căn cứ khoa học về những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của sự phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Viện cũng cần chú trọng tiếp tục sưu tầm và nghiên cứu những tư liệu lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Nghiên cứu chính sách, chiến lược của các nước và khu vực để xây dựng căn cứ khoa học, dự báo chính xác tình hình, tư vấn cho Đảng và Chính phủ trong việc đề ra đối sách hợp lý. Viện Hàn lâm KHXH VN cần đẩy mạnh và tăng cường hợp tác quốc tế, chọn lọc và tiếp thu những tinh hoa của văn minh nhân loại, thành tựu của KHXH thế giới, phát triển nền văn hóa, nền KHXH nước nhà; xây dựng đội ngũ nhân lực KHXH hùng hậu về số lượng và chất lượng, có trình độ cao đủ sức giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, hướng tới việc sáng tạo những công trình khoa học đạt chuẩn quốc gia, khu vực và thế giới.

PV