Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tuyên truyền sâu, giáo dục kỹ cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 20-09-2018, 14:47

Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đất nước ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao (năm 2017, GDP tăng 6,81%, cao nhất trong 10 năm qua; sáu tháng đầu năm 2018, GDP tăng 7,34%); chính trị - xã hội ổn định; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được tăng cường; vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; niềm tin trong các tầng lớp nhân dân với Đảng tăng lên. Cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện quyết liệt đường lối của Đảng: Phát triển kinh tế-xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và xây dựng nền văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tạo tiền đề sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong các thành tựu quan trọng đã đạt được, công tác xây dựng Đảng rất được chú trọng, nhất là đã gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp, ngành đẩy mạnh và bước đầu đạt những kết quả tích cực.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và 15 nghìn đảng viên vi phạm, trong đó, có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện T.Ư quản lý, trong đó, có 11 đồng chí là Ủy viên T.Ư, nguyên là Ủy viên T.Ư, khai trừ đảng một đồng chí Ủy viên T.Ư, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, trong bảy tháng đầu năm 2018, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 157 tổ chức đảng và 7.986 đảng viên vi phạm; trong đó 235 đảng viên vi phạm về tham nhũng, cố ý làm trái, 30 đảng viên vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 14 đảng viên thuộc diện T.Ư quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu, được dư luận đồng tình; củng cố thêm niềm tin của nhân dân và là động lực to lớn để đưa đất nước vượt qua thách thức, phát triển nhanh và bền vững.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực” (1). Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng ngày 25-6-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế: “Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt, vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, nể nang, né tránh, ngại va chạm; việc phát hiện, xử lý tham nhũng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan đơn vị vẫn là khâu yếu. Tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn gây bức xúc trong người dân, doanh nghiệp” (2).

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng, để góp phần có hiệu quả hơn nữa vào cuộc đấu tranh này.

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình tham nhũng hiện nay, từ đó gương mẫu và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Tại Đại hội XII, Đảng nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn” (3). Do vậy, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải xác định tham nhũng là một “căn bệnh” cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ mà Đảng ta xác định là giặc “nội xâm” nên phải kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả.

Hai là, đẩy mạnh tuyên tuyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về việc tham gia phát hiện và tố cáo tham nhũng ở mọi cấp độ. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những người dũng cảm tố giác, phát hiện. Có cơ chế bảo vệ danh dự, tính mạng cá nhân và gia đình những người dũng cảm tố giác, phát hiện hành vi tham nhũng. Chú trọng cổ vũ, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tổ chức tọa đàm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhân rộng những kinh nghiệm thiết thực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ba là, các cấp ủy đảng, chính quyền coi trọng đạo đức liêm, chính, cho cán bộ, đảng viên, để làm sao cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, kiên trì giáo dục, rèn luyện, đề cao đức tính liêm khiết của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị. Cần tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội phê phán những hành vi tham nhũng, bên cạnh việc giáo dục tinh thần trọng liêm sỉ, danh dự, trong đó có chú ý giáo dục danh dự chính trị gia. Những cán bộ lãnh đạo phải luôn giữ mình, học tập và thực hành phẩm chất cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư của Bác Hồ, có bản lĩnh, dũng khí vượt qua mọi cám dỗ vật chất tầm thường.

Bốn là, các cơ quan báo chí, xuất bản phát huy sức mạnh của truyền thông, đưa tin, định hướng kịp thời, đúng đắn dư luận xã hội để thấy rõ những kết quả tích cực của công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, với tinh thần “nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật”, cần nêu những hạn chế của cuộc đấu tranh này để rút kinh nghiệm, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác. Các cơ quan chức năng cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí trước và sau khi xét xử các vụ án tham nhũng. Việc tuyên truyền về cuộc đấu tranh này phải bảo đảm tính kịp thời, minh bạch, để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân. Thực tế cho thấy, cơ quan báo chí có vai trò rất quan trọng để nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả vào cuộc đấu tranh đầy cam go này, góp phần xây dựng cơ chế phòng ngừa, trừng trị, răn đe, bảo đảm để thực hiện phương châm: Không thể, không dám, không cần tham nhũng đối với cán bộ, đảng viên, công chức ở các cấp.

Năm là, đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức đảng chủ động giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức thông suốt, thấm nhuần tư duy kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng trên tinh thần đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Chúng ta đều biết khi xử lý đồng chí của mình là một việc đầy khó khăn, nhạy cảm như ông cha ta đã dạy: Việc với nước là việc lớn, nhưng việc giữa người với người là việc không nhỏ,… Vì sự tồn vong của Đảng, của chế độ, các cấp ủy đảng, chính quyền phải kiên quyết thực hiện theo pháp luật, theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có đặc quyền”. Đồng thời, có chính sách khoan hồng đối với những người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo và khắc phục hậu quả trước khi bị phát giác.

Sáu là, đẩy mạnh tuyên truyền về quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Huy động sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh này như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Làm cho quần chúng khinh ghét tệ tham ô, lãng phí, quan liêu; biến hàng ức, hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu còn chỗ ẩn nấp” (4).

Bảy là, tăng cường tuyên truyền công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng và trao đổi kinh nghiệm với một số nước trong khu vực và trên thế giới để vận dụng vào hoàn cảnh Việt Nam cho phù hợp, hiệu quả.

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến tích cực, để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

----------------------

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.306-307.

(2) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng”, Báo Nhân Dân, ngày 26-6-2018.

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Sđd, tr.185.

(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.419.

TS BÙI THẾ ĐỨC