Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng một tương lai tươi sáng

Thứ Ba, 26-01-2021, 16:43
Hơn 600 cán bộ, học viên thuộc Học viện Chính trị khu vực III chăm chú theo dõi phiên khai mạc Đại hội.

Cùng với cả nước, sáng 26-1, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị Khu vực III tổ chức cho hơn 600 học viên theo dõi tường thuật trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ngay từ sáng sớm, gần 600 học viên của Học viện Chính trị khu vực III cùng hàng trăm cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện có mặt tại Hội trường lớn của đơn vị để theo dõi qua truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước gặp nhiều khó khăn, dịch Covid-19 và bão lũ xảy ra dồn dập, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III cho biết: Học viện Chính trị khu vực III là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cho các tỉnh, thành phố khu vực miền trung và Tây Nguyên, Đây cũng là trung tâm nghiên cứu về khoa học lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề thực tiễn nảy sinh từ đời sống, sản xuất.

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng một tương lai tươi sáng -0
Cán bộ, giảng viên, học viên trao đổi về những nội dung mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội. 

Việc dành thời gian cho toàn thể học viên tập trung theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng, để học viên, cán bộ giảng viên kịp thời nắm được những nội dung quan trọng được thảo luận và quyết định tại Đại hội; cũng là để khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thành công của Đại hội, của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh lan tỏa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Học viên Nguyễn Quang Tuấn, Lớp cao cấp lý luận chính trị K52.12, Học viện Chính trị khu vực III, kỳ vọng: Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao đủ đức, đủ tài, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đảng ta xác định rõ nội dung đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo quản lý, ngành, lĩnh vực then chốt. Trên cơ sở nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như tuyển chọn và đãi ngộ đối với đội ngũ nhân lực, phải khơi dậy tinh thần tự hào, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vương, học viên lớp Hoàn chỉnh chương trình Lý luận cao cấp khóa 5 chia sẻ: Một trong những điểm mới trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này là nội dung “Dân thụ hưởng” của phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nội dung mới này là tạo thêm một điểm tựa cho việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng một tương lai tươi sáng -0
 Quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III Đoàn Triệu Long: Chúng ta kỳ vọng, tin tưởng vào thành công của Đại hội, vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ Đại hội thành công, vào tương lai tươi sáng của đất nước, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Triệu Long, Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện trọng đại của Đảng và của toàn dân tộc. Các mặt công tác tổ chức Đại hội của Đảng đã được mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi, đóng góp hết sức tâm huyết với sự tin tưởng, kỳ vọng vào một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.

Qua theo dõi từ cơ sở, chúng tôi nhận thấy các tầng lớp nhân dân thể hiện sự tin tưởng cao vào những quyết sách, đường lối của Đảng đưa ra trong dự thảo các văn kiện Đại hội. Những thành tựu to lớn, toàn diện của công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là thành công trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, vừa phòng, chống dịch Covid-19…, đã thể hiện sự ưu việt của chế độ, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh của Đảng ta.

Từ đó, càng củng cố niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước không chỉ năm năm của nhiệm kỳ (2021-2026) mà còn đến giữa thế kỷ XXI với những mục tiêu cụ thể, phù hợp mà Đại hội XIII đặt ra.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân tin tưởng và kỳ vọng rất lớn vào việc Đại hội sẽ lựa chọn bầu ra được Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước là những đồng chí tiêu biểu về uy tín, đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh để tiếp tục đưa đất nước đạt được những thành tựu to lớn hơn, rực rỡ hơn.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, các tầng lớp nhân dân đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và xác đáng; thể hiện sự quan tâm sâu sắc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó nội dung rất quan trọng là công tác phòng, chống tham nhũng… thể hiện sự tin tưởng, trách nhiệm cao với Đảng, với tiền đồ của đất nước. Đảng ta thực sự là “Đảng của dân tộc ta”. Quan điểm đúng đắn, quy trình chặt chẽ và cách làm bài bản của Đảng trong công tác nhân sự càng củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào thành công của Đại hội XIII.

Chúng ta hoàn toàn tin tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp. Đảng ta tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn, lãnh đạo đưa dân tộc đạt được những mục tiêu đặt ra, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân với Đảng, với tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam. Đồng thời khẳng định, nâng cao hơn nữa vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế như Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời hằng mong muốn.

THANH TÙNG