Thực hiện tốt hơn việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng

Thứ Sáu, 29-08-2014, 15:00

Ngày 29-8 tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Tạp chí Cộng sản tiến hành Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng; đẩy mạnh công tác phát hành, nâng cao hiệu quả tuyên truyền của Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản trong thời gian tới.

Sau hai năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư, về cơ bản, các cấp ủy đảng và tổ chức đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc yêu cầu nội dung đề ra; coi việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng, là sinh hoạt chính trị tư tưởng thường xuyên. Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản làm nòng cốt phối hợp cùng hệ thống báo, tạp chí của Ðảng tại các ban, ngành, địa phương, tạo nên hệ thống báo chí chủ lực, có sức chi phối và lan tỏa sâu rộng, tuyên truyền có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Ðảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng hiện còn những hạn chế, bất cập. Một số cấp ủy Ðảng, chính quyền chưa quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ công tác này theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, chưa thật sự ý thức rõ vị trí, vai trò báo chí của Ðảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một số nơi đặt mua báo, tạp chí của Ðảng không đầy đủ, thường xuyên theo định kỳ, không bố trí kinh phí đặt mua báo, tạp chí của Ðảng đúng mục đích. Việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng nhiều nơi triển khai còn mang tính hình thức...

Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, cũng như các cơ quan báo Ðảng địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung, hình thức các ấn phẩm đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc. Cấp ủy đảng các cấp, các Ban Ðảng T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông tùy theo chức năng, nhiệm vụ cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn chuyên ngành, tạo điều kiện về kinh phí gắn liền các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hành nhằm đạt yêu cầu, mục tiêu bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo đảng bộ địa phương, thực hiện đúng, đầy đủ quy định, chủ trương của Trung ương Ðảng về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng.

PV