Thống nhất nhận thức và trách nhiệm về xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội

Thứ Tư, 22-06-2022, 15:40
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngày 22/6, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Nghị quyết 15).

Chủ trì và điều hành hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số tỉnh ủy, thành ủy và cán bộ các cấp, ngành của thành phố Hà Nội tại gần 700 điểm cầu.

Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, trong từng giai đoạn, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phải xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội thật sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Với Nghị quyết 15, xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước), các Nghị quyết trước đây chỉ xác định phạm vi thời gian trong 10 năm. Điều đó thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của các cấp, các ngành và mong muốn của nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Nghị quyết 15 nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn. Nhiều điểm mới về lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong trung và dài hạn. Đây cũng là điểm rất mới trong Nghị quyết lần này. Nghị quyết đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của nhân dân Hà Nội và cả nước; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, Bộ Chính trị đã phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước quán triệt sâu sắc Nghị quyết; chủ động phối hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; nhất là nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách cụ thể; phân công Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường lãnh đạo, vận động các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô; Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc tuyên truyền và quán triệt thực hiện Nghị quyết.

Tham luận của đại biểu đại diện bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tại Hà Nội đã biểu thị quyết tâm và khẳng định trách nhiệm thực hiện Nghị quyết 15, cùng xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội thành động lực phát triển đối với cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Các ý kiến thống nhất về sớm nghiên cứu sửa đổi Luật Thủ đô, nhằm thể chế hóa Nghị quyết 15 và tạo hành lang pháp lý để hiện thực hóa các cơ chế đặc thù để phát triển Thủ đô.

Ý kiến của các đại biểu đại diện các cơ quan và quận, huyện thành phố Hà Nội đều thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết, đồng thời đề xuất các giải pháp phối hợp, tổ chức thực hiện theo lĩnh vực và địa bàn được phân công. Nêu 5 giải pháp cụ thể hóa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 15, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho rằng, cần tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ; tập trung sửa đổi, hoàn thiện quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nghị quyết 15 tuy nội dung chỉ về một địa phương là Hà Nội, nhưng với tính chất, vị trí, tầm quan trọng của Thủ đô, nên Thường trực Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Cùng với ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh và thành phố Hà Nội, thể hiện tình cảm và trách nhiệm cao, với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội-Hà Nội vì cả nước". 

Gợi mở một số nội dung trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước, nhất là Đảng bộ Thành phố Hà Nội phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Qua đó, nâng cao và thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Hà Nội trong những năm tới, huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại", xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; động lực có tính dẫn dắt, lan tỏa đối với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Ngay sau hội nghị hôm nay, các cấp ủy phải tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án… với nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và lộ trình để thực hiện Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra, tạo bước chuyển biến rõ rệt về sự phát triển của Thủ đô; định kỳ hằng năm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở, hành lang pháp lý cho phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, việc thực hiện Nghị quyết không chỉ của riêng Hà Nội, mà còn là trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước, trong đó, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có liên quan nhiều đến sự phát triển của Thủ đô cần phải xác định rõ trách nhiệm của mình, tích cực, chủ động phối hợp với Hà Nội để triển khai thực hiện Nghị quyết. Từ nay đến năm 2030 chỉ còn 8 năm, vì thế, Hà Nội phải chọn việc, chọn điểm, quyết tâm hoàn thành, làm cho bằng được, tạo chuyển biến thực sự diện mạo Thủ đô, nhất là Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm trật tự, an toàn đô thị, môi trường xanh-sạch-đẹp, xây dựng được một số công trình văn hóa tiêu biểu, hạ tầng giao thông… tạo niềm tin trong nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, cần đặc biệt quan tâm nội dung xây dựng con người Hà Nội thanh lịch-một đặc điểm, nét văn hóa riêng có của Hà Nội từ ngàn xưa. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì; phấn đấu xây dựng con người Hà Nội “hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam” như Nghị quyết đã nêu, không chỉ trong một vài năm, thậm chí là vài chục năm hoặc lâu hơn nữa. Bên cạnh tuyên truyền giáo dục phải kết hợp chặt chẽ, đi đôi với bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Người dân ở bất cứ địa phương nào, khi đã sống và làm việc ở Hà Nội phải phải tuân thủ quy định, nếp sống, lối sống đô thị Hà Nội; không thể sống theo thói quen của địa phương mình. Người dân Hà Nội phải là tấm gương về lối sống, nếp sống đẹp cho cả nước noi theo, trong đó và trước hết, đòi hỏi sự nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên hiện đang sống ở Hà Nội.

Một yếu tố có tính chất quyết định, theo đồng chí, là phải tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô, bảo đảm thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đồng thời, hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liên thông, phù hợp vai trò, vị trí và yêu cầu phát triển, quản lý Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô; luôn gần gũi quần chúng, bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc ở cơ sở; đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn trong quá trình phát triển và trình độ ngày càng cao của người dân Hà Nội.

TIỂU PHƯƠNG