Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tám Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI

Thứ Hai, 12-01-2015, 14:44

Sáng 12-1, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2014.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng làm việc tại Hội trường.

Ðầu giờ chiều, dưới sự điều hành của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định.

Ðồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước điều hành phiên bế mạc.

Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI trình Ðại hội XII của Ðảng.

Ðồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Ðại hội XII của Ðảng.

Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Ðiều lệ Ðảng khóa XI.

Ban Chấp hành Trung ương biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI.

Ðồng chí Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10.