Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh

Thứ Bảy, 23-05-2020, 01:02

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những yêu cầu đặt ra đối với công tác lập quy hoạch là phải dự báo và đề xuất các phương án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh của giai đoạn nêu trên, xác định các quan điểm, mục tiêu, đột phá phát triển và phương án phát triển các ngành, lĩnh vực. Đồng thời, lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, bảo đảm phát triển bền vững dài hạn trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Quy hoạch là căn cứ khoa học, công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh sử dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở để xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn,…

PV