Nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nhà báo địa phương

Thứ Sáu, 27-05-2022, 16:24
Quang cảnh hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo địa phương”.

Ngày 27/5, tại thành phố Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Tạp chí Người làm báo tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo địa phương”, với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố trong khu vực Nam Trung Bộ.

Trong những năm qua, Hội Nhà báo các địa phương đã đoàn kết, tập hợp được đông đảo hội viên, động viên đội ngũ người làm báo tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Hội Nhà báo và đội ngũ người làm báo đã có đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời định hướng thông tin, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nhà báo…

Tuy nhiên, hoạt động của Hội Nhà báo địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần được nhận diện và có giải pháp khắc phục. Đơn cử, mô hình tổ chức của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố chưa thống nhất; hoạt động của tổ chức hội vẫn còn thấp so với đòi hỏi hiện nay và yêu cầu thực tiễn.

Tai hội thảo, các đại biểu đã nêu ra nhiều giải pháp thiết thực về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Hội Nhà báo địa phương nhằm nâng cao vai trò, vị thế trong tình hình mới và những kinh nghiệm để tăng cường công tác phối hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nhà báo. Các phương thức tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, nhà báo tham gia hoạt động hội.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh yếu tố quyết định thành công trong hoạt động chi hội và câu lạc bộ nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo ở địa phương là cần đoàn kết, xây dựng kế hoạch công tác có tầm nhìn chiến lược, bàn bạc dân chủ, công khai; sắp xếp các chi hội phù hợp với đặc thù của từng loại hình và cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng hội viên mới kết nạp.

Bên cạnh đó, Hội Nhà báo địa phương cần phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ sở đào tạo báo chí nghiên cứu, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đào tạo báo chí theo hướng hiện đại, gắn đào tạo với thực hành, đặc biệt nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ mới.

Đặc biệt, Hội Nhà báo địa phương tích cực phối hợp các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tại địa phương trong tham gia ý kiến xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển báo chí; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng thông tin theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, góp phần cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tin, ảnh: HIỂN CỪ