Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thứ Năm, 21-10-2021, 14:44
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 21/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng Trần Cẩm Tú yêu cầu hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về kết quả sau 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp; đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc. Các đại biểu cần tập trung nêu  các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Bí thư đã ra Quyết định số 243-QĐ/TW (Ngày 4/6/2014), ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng. 

5 năm qua, hai cơ quan đã phối hợp tham mưu xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, định hướng lớn, cũng như xây dựng, hoàn thiện thể chế, các quy định, quy chế về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; giúp Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát  các cấp ủy, tổ chức đảng về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã mở rộng phạm vi, đối tượng kiểm tra .

Hai cơ quan thống nhất tiếp tục phát huy những nội dung đã phối hợp, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả trong phối hợp. Tăng cường phối hợp trong tham mưu xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo về chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về lĩnh vực kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội chính, cải cách tư pháp; phối hợp tham mưu hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung phòng, chống tiêu cực, các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, thống nhất nhận thức, là cơ sở cho triển khai thực hiện...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là hai cơ quan tham mưu chiến lược, nòng cốt. “Có thể nói hai cơ quan là hai lực lượng chủ công, xung kích, “hai mũi giáp công” của Đảng để đẩy mạnh đấu tranh  phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. 

Cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ, giải pháp phối hợp trong thời gian tới, đồng chí  Phan Đình Trạc nhấn mạnh việc hai bên tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Quy định 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Nhất là phối hợp tham mưu đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm liên quan các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Hai cơ quan tăng cường phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Bên cạnh đó, phối hợp để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; phối hợp hoàn thành các Đề án được giao theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa hai cơ quan về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trao đổi, cung cấp thông tin về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, tội phạm qua công tác của Ban Nội chính Trung ương để Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý theo quy định...
 

LÊ MẬU LÂM