Lan tỏa những giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Năm, 27-01-2022, 06:13
Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu A Đới (tỉnh Thừa Thiên Huế) giúp người dân xã Lâm Đới (huyện A Lưới) thu hoạch lúa.

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025: “Đảng bộ Quân đội phải thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quân đội phải thật sự trong sạch trong nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân”, ngày 28/12/2021 Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”. 

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn quân. Việc thực hiện Nghị quyết này góp phần ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), thời gian qua, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được phát huy, tỏa sáng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội luôn coi trọng lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong quân đội. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã đề cao và thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ theo chức trách và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Các đơn vị đã tổ chức thành nền nếp chế độ sinh hoạt dân chủ ở cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Đảng, Ngày Pháp luật, qua đó góp phần phổ biến tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội; đồng thời kịp thời nắm bắt, giải quyết tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Nhiều nơi duy trì hiệu quả hoạt động của “Tổ 3 người”, “Chiến sĩ bảo vệ”, “Chiến sĩ dân vận”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân” và phát huy hiệu quả các mô hình, cách làm hay, như: “Câu lạc bộ pháp luật”, “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”...

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (2016-2020), toàn quân đã có hơn 21 nghìn cán bộ, chiến sĩ được các cấp khen thưởng, trong đó có 203 tập thể, cá nhân được tôn vinh cấp toàn quân, ba tập thể và cá nhân được tôn vinh cấp toàn quốc.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, để thực hiện tốt Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc giá trị chuẩn mực phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Tiếp tục duy trì và lan tỏa sâu rộng phong trào học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, giao lưu, tọa đàm, thi tìm hiểu, góp phần tôn vinh, quảng bá giá trị, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong xã hội. Các đơn vị cần có những việc làm thiết thực để hiện thực hóa những chuẩn mực đạo đức Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đó là: có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ trong sáng, trách nhiệm cao; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; có văn hóa, tri thức khoa học, trình độ quân sự, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và sức khỏe tốt; thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; xây dựng đoàn kết nội bộ tốt, gắn bó máu thịt với nhân dân và có tinh thần quốc tế cao cả.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp tập trung đột phá vào giải quyết khâu yếu, mặt yếu, đẩy lùi hạn chế, khuyết điểm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác; khắc phục có hiệu quả tình hình vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đưa việc giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ là một nội dung lãnh đạo, tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Phát huy vai trò tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp trong giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Để nêu gương về đạo đức, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý chí quyết tâm, nghiêm khắc với chính mình và phải kiên trì, bền bỉ tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện đúng phương châm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực noi theo”, “Học tập đi đôi với làm theo Bác”, “Nói đi đôi với làm”, “xây” đi đôi với “chống”. Quá trình thực hiện tự phê bình và phê bình phải đề cao tính chiến đấu, tự soi, tự sửa; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Mới đây, tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân nghiên cứu, quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã bày tỏ trăn trở: Dù chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng việc một số quân nhân vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước đã làm ảnh hưởng rất xấu tới uy tín quân đội. Do đó, toàn quân cần phải thấu triệt sâu sắc quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên. Việc đưa Nghị quyết số 847-NQ/QUTW vào cuộc sống là góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân dành cho Bộ đội Cụ Hồ ■

BẢO NHƯ