Sinh hoạt tư tưởng

Không để "trên nóng dưới lạnh"

Thứ Tư, 10-01-2018, 21:33

Một nội dung quan trọng trong Kết luận số 26 của Ban Bí thư ban hành ngày 29-12-2017 là: Từ sau năm 2020, trên cơ sở và lấy Báo Ðiện tử Ðảng Cộng sản Việt Nam làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của các ban đảng.

Kết luận số 26 của Ban Bí thư thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo trong việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả như Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII đã nêu. Trước mắt, Ban Bí thư yêu cầu, từ nay đến năm 2020, tập trung rà soát quy hoạch tạp chí các ban đảng Trung ương tinh gọn về đầu mối, đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động, không tăng biên chế,...

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả luôn là việc khó, nhạy cảm, vì đụng đến việc làm, đời sống của hầu hết cán bộ. Thực tế, nhiều nơi kêu gọi tinh giản, nhưng tổ chức bộ máy lại phình to ra, số công chức, viên chức "sáng cắp ô đi, tối cắp về" trong mỗi cơ quan, đơn vị cứ tăng lên; không ít nơi vẫn kêu ca công việc nhiều mà biên chế thì ít, không hoàn thành được. Có một tâm lý rất phổ biến là dựa dẫm vào các cơ quan nhà nước, để có việc làm, thu nhập ổn định, hiếm ai muốn rời "bầu sữa" này; không ít địa phương, cơ quan còn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cấp phó tràn lan, tạo thêm "gánh nặng" cho ngân sách nhà nước.

Có tình trạng nêu trên, trước hết là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy thiếu kiên quyết, đồng bộ, nể nang, né tránh, lợi ích cục bộ; còn tư tưởng bao cấp, tâm lý trông chờ vào Nhà nước. Ðã đến lúc không thể để tổ chức bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động còn nhiều bất cập như hiện nay. Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII đề ra mục tiêu cụ thể, đó là kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý; thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả,...

Ban Bí thư yêu cầu các ban đảng Trung ương gương mẫu đi đầu thì các cấp, ngành, địa phương cần lấy đó làm theo, không để "trên nóng dưới lạnh" như tình trạng lâu nay mà nhiều đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đã nhắc nhở.

HOÀNG ANH SƠN