Góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Thứ Năm, 02-12-2021, 18:31
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Chiều 2/12, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã nghe báo cáo kết quả xây dựng Chuyên đề phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chỉ rõ: “Đảng bộ Quân đội phải thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quân đội phải thật sự trong sạch trong nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân”. Quán triệt nhiệm vụ, nội dung trên, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ban hành Kế hoạch, chỉ  đạo nghiên cứu, xây dựng chuyên đề; dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.

Góp phần xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu  -0

Toàn cảnh hội nghị.

Đến nay, nội dung của chuyên đề và dự thảo Nghị quyết đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm quy trình. Nội dung chuyên đề đã đề cập đến những vấn đề mới thực tiễn đang đặt ra. Đây là bước chủ động cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định của Đảng mới ban hành.

Trên cơ sở nội dung chuyên đề, Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và các văn bản trình Quân ủy Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống tiêu cực trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; nhằm thực hiện hiệu quả 3 đột phá, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng quân đội chính quy, chấp hành kỷ luật, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao Ban Chỉ đạo và Tổ Biên soạn đã tích cực, chủ động triển khai xây dựng chuyên đề, dự thảo Nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Đồng chí Lương Cường yêu cầu Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để hoàn chỉnh chuyên đề và dự thảo Nghị quyết bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, trình Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quân ủy Trung ương thông qua, ban hành, sớm triển khai thực hiện trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân.

LÊ MẬU LÂM