Để sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn vượt qua những thách thức

Thứ Tư, 01-12-2021, 18:55
Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 1/12, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban Chỉ đạo) đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện và công tác tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. 

Trong thời gian qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, dù chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, nhiều chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã và vẫn duy trì được sự phát triển mạnh. Giai đoạn 2008-2020, nông nghiệp nước ta duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao (2,94%/năm) và phát triển khá toàn diện, chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm trước 1,5 năm. Kinh tế nông thôn phát triển, chuyển đổi nhanh. Thu nhập bình quân ở nông thôn tăng nhanh hơn đô thị, từ 12,8 triệu đồng/người năm 2010 lên hơn 42 triệu đồng/người năm 2020, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm nhanh, bình quân giảm khoảng 1,5%/năm và đến hết năm 2020, còn 4,2%. 

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, những vướng mắc tại một số địa phương; đã thống nhất cần cụ thể hóa, làm rõ, bổ sung, phát triển các nội hàm phù hợp trong bối cảnh mới được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bao trùm cả 3 lĩnh vực, có ý nghĩa to lớn. Những thành tựu đó không chỉ được nhân dân trong nước ghi nhận mà còn được quốc tế đánh giá cao, nhất là thành tựu về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, sản xuất lương thực, thực phẩm, bảo đảm an ninh lương thực trong nước và góp phần bảo đảm an ninh lương thực thế giới trong nhiều năm qua. 

Tuy nhiên, hiện nay nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đang đứng trước những thách thức rất lớn trước biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, cạnh tranh, hội nhập quốc tế và những khó khăn nội tại. Bên cạnh đó, còn có những vấn đề, như: vướng mắc trong quản lý nhà nước; hạ tầng cho phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế; cơ chế chính sách tạo đột phá trong chuyển đổi sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp cần được khai thông, đổi mới; tổ chức sản xuất còn rất chậm, chưa theo kịp tình hình và nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất trong bối cảnh hội nhập quốc tế với yêu cầu chất lượng sản phẩm có sức cạnh tranh cao, chưa thích ứng cao với tác động của biến đổi khí hậu…

Đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết và công tác tiến hành tổng kết, xây dựng Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW.

Đồng chí đề nghị, Bộ tiếp tục bổ sung, tham gia xây dựng Báo cáo tổng kết; yêu cầu Tổ Biên tập, Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để xây dựng Báo cáo tổng kết bảo đảm chất lượng, trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần đưa sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn vượt qua những thách thức, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. 

VĂN TOÁN