Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong bối cảnh dịch Covid-19

Thứ Ba, 29-12-2020, 17:25
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 29-12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (viết tắt là Hội đồng) đã tổ chức họp tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 
 

Tham dự Hội nghị, có đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo và thư ký các Hội đồng các ban, cơ quan Đảng Trung ương (viết tắt là hội đồng cơ sở) và lãnh đạo một số cơ quan liên quan. GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì và kết luận hội nghị.

Năm 2020 là năm hoạt động thứ 24 của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương (sau đây viết tắt là Hội đồng), cũng là năm cuối trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Hoạt động của Hội đồng và các hội đồng khoa học các ban, cơ quan Đảng Trung ương (sau đây viết tắt là hội đồng cơ sở) vận hành trong bối cảnh cả hệ thống chính trị chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và thế giới, tạo ra nguy cơ khủng hoảng kinh tế - xã hội sâu, rộng trên phạm vi toàn cầu...

Các ban, cơ quan Đảng Trung ương ngày càng coi trọng sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận, đóng góp thiết thực vào việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; góp ý dự thảo các văn kiện đại hội của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; tham mưu, tư vấn, góp ý hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Công tác tham mưu, tư vấn chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương vừa phải tập trung giải quyết nhiều công việc lớn (bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan trong nhiệm kỳ Đại hội XII), vừa đồng lòng, chung sức cùng cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân cả nước ứng phó, kiểm soát tốt đại dịch Covid-19.

Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng để thích nghi với tình hình mới (vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm công việc được triển khai thông suốt). Trước hết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành, quản lý khoa học của Hội đồng. Các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Hội đồng được thực hiện thông qua email, Zalo, Viber… thông qua các hình thức trực tuyến. Do đó, các hoạt động của Hội đồng vẫn được duy trì thường xuyên, kịp thời trong xử lý công việc hằng ngày, hằng tuần.

Để tạo điều kiện cho các hội đồng khoa học cơ sở, các chủ nhiệm đề tài, đề án trong bối cảnh đề cao yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng đã chủ động gia hạn hợp đồng nghiên cứu haitháng đối với các đề tài, đề án triển khai năm 2018 và 2019.

Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo việc định hướng và đăng ký các chủ đề nghiên cứu khoa học thực hiện theo hướng đề cao tính chủ động, sáng tạo của các hội đồng cơ sở, coi trọng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ trực tiếp của các đồng chí Trưởng Ban, Trưởng cơ quan Đảng Trung ương. Theo đó, trọng tâm các chủ đề nghiên cứu khoa học trong năm 2020 hướng vào những vấn đề lớn, có tầm chiến lược, có ý nghĩa thiết thực, bám sát chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương, đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Năm 2020, Hội đồng đã tập trung đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai Đề án độc lập cấp liên ban giai đoạn 2019 - 2021 (loại Đề án đặc biệt) về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần chuẩn bị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” (gồm tám nhiệm vụ đặt hàng, giao trực tiếp) nhằm xây dựng các báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trọng tâm các chủ đề nghiên cứu khoa học trong năm 2021 hướng vào việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, tư vấn chiến lược của các ban, cơ quan Đảng Trung ương. Các đề tài, đề án thực hiện trong năm 2021 được cơ cấu thành năm loại, căn cứ theo giá trị ứng dụng kết quả nghiên cứu của từng đề tài, đề án.

Trên cơ sở tổng hợp, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án thuộc Hội đồng, kết hợp tổ chức các cuộc tọa đàm khoa học chuyên sâu, trong năm 2020, Hội đồng đã xây dựng và phát hành sáu báo cáo tư vấn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng.

Đặc biệt, từ kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 của Nhiệm vụ “Một số luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước và sau Đại hội XIII” (thuộc Đề án độc lập cấp liên ban giai đoạn 2019-2021 về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần chuẩn bị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”), nghiệm thu, đánh giá đạt loại xuất sắc, Hội đồng đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành cuốn sách “Một số luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội XIII của Đảng - Tập 1”, do GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm chủ biên. Cuốn sách gồm 18 luận cứ, được xây dựng công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính khoa học, tính chiến đấu, tính thuyết phục. Cuốn sách được đánh giá có giá trị rất thiết thực trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng.

Bám sát chương trình, kế hoạch công tác trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo không ngừng đổi mới quy trình quản lý khoa học theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị ứng dụng của nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Trong năm 2020, Hội đồng đã chủ trì và phối hợp tổ chức thành công chín cuộc hội thảo, tọa đàm, thông tin khoa học, trong đó có ba cuộc hội thảo có sự tham gia của các tổ chức và chuyên gia quốc tế. Chủ đề, nội dung, kết quả các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học được các chuyên gia trong nước và ngoài nước đánh giá rất cao. Trên cơ sở các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, kết hợp với việc chắt lọc kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án có liên quan, Hội đồng đã và đang xây dựng, hoàn thiện các báo cáo tư vấn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Năm 2020, Hội đồng đã phát hành sáu số Bản Thông tin Khoa học với nhiều bài viết có chất lượng; phát hành Báo cáo khoa học thường niên năm 2019; định kỳ thực hiện cập nhật lên Hệ thống thông tin nghiên cứu khoa học của Hội đồng kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án nhằm phục vụ thiết thực việc khai thác thông tin khoa học của cán bộ, chuyên viên các ban, cơ quan Đảng Trung ương. Tổ chức biên soạn Báo cáo khoa học thường niên năm 2020. Công tác phối hợp giữa Hội đồng với các hội đồng khoa học cơ sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục được coi trọng, nhằm định hướng nghiên cứu, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các đề tài, đề án và hỗ trợ các hội đồng cơ sở trong các hoạt động nghiên cứu khoa học.

Các hội đồng cơ sở ngày càng coi trọng ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án phục vụ nhiệm vụ tham mưu, tư vấn; thực hiện các chủ đề, hướng nghiên cứu có tầm chiến lược, bám sát đòi hỏi của thực tiễn đặt ra đối với ngành, lĩnh vực; thực hiện các đề tài, đề án theo yêu cầu của các đồng chí Trưởng Ban, Trưởng cơ quan Đảng Trung ương. Tình trạng “cạn vốn” chủ đề nghiên cứu, cách tiếp cận cũ, hướng nghiên cứu trùng lặp dần được khắc phục.

Phát biểu kết luận hội nghị, GS, TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: Năm 2021, hoạt động của Hội đồng và các hội đồng cơ sở cần hướng vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thực tiễn; phục vụ thiết thực việc xây dựng chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng chương trình công tác hằng năm và trong cả nhiệm kỳ của Hội đồng và các hội đồng cơ sở; tổ chức tổng kết và kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng; kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự của Hội đồng và các hội đồng khoa học cơ sở trong nhiệm kỳ mới. Tiếp tục coi trọng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ của các đồng chí Trưởng ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Các hội đồng cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học trong cả nhiệm kỳ và hằng năm bám sát nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan Đảng Trung ương trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

TS NGUYỄN MINH PHONG