Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế

Thứ Tư, 25-05-2022, 12:13
Quang cảnh hội thảo.

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội thảo. Đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đông đảo các nhà khoa học chuyên ngành tham dự hội thảo.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đang là đòi hỏi cấp thiết đối với Việt Nam nhằm đạt được những mục tiêu trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, khó lường. Xu hướng toàn cầu hóa, mở rộng kinh tế quốc tế, sự cạnh tranh và điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cuộc khủng hoảng do dịch bệnh Covid-19 đang tác động mạnh mẽ đến Việt Nam.

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ nước ta còn nhiều hạn chế, yếu kém đặc biệt về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII đã đề ra những mục tiêu về khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đến năm 2030 đối với từng nhóm cán bộ.

Với 104 tham luận tham gia hội thảo, nội dung đa dạng phong phú, từ nhiều góc độ tiếp cận, phân tích khoa học và kinh nghiệm thực tiễn, tập trung vào các nhóm vấn đề: bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, công chức và viên chức trong hệ thống chính trị.

Theo đó, đại biểu đã đưa ra những nhận định khách quan về tình hình thế giới, khu vực và tình hình trong nước; phân tích những cơ hội, thách thức, khó khăn và thuận lợi của nước ta trong tiến trình hội nhập ngày càng sâu rộng, từ đó làm nổi bật yêu cầu cần phải phát triển đội ngũ cán bộ có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Các tham luận cũng xác định nội hàm “đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế” làm căn cứ xây dựng các nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp. Các ý kiến cũng khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong đào tạo, bồi dưỡng; trong đó có việc các cấp ủy, cơ quan, địa phương cần làm tốt việc tham mưu xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, đồng thời xác định định hướng, giải pháp, cách thức phối hợp để đạt được mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Nhiều tham luận đề xuất các hệ giải pháp, mang tính toàn diện, đồng bộ, kiến nghị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đo lường năng lực làm việc trong môi trường quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ chế tuyển dụng, đánh giá và chính sách đãi ngộ; đồng thời, nhiều tham luận cũng đề cập nêu những bài học kinh nghiệm của nước ngoài trong lĩnh vực này. 

Các đại biểu thống nhất, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế là nhiệm vụ tương đối mới, chưa từng được nghiên cứu có hệ thống bài bản, vì vậy lĩnh vực, chủ đề này cần tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá một cách đa chiều, sâu sắc, toàn diện.

Hội thảo góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; đóng góp trực tiếp cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế của nước ta hiện nay.

LÊ MẬU LÂM