Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Tư, 22-06-2022, 17:57
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2022. 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác của đơn vị, địa phương.

Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các mặt công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng của lực lượng Công an nhân dân bảo đảm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình; trong đó đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; tham mưu, đề xuất đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảng, công tác chính trị Công an nhân dân; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân; duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, điều lệnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác dân vận, xây dựng hình ảnh đẹp của Công an trong lòng nhân dân.

Đảng ủy Công an Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong Công an nhân dân góp phần tích cực trong công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ…

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng, coi đây là lĩnh vực công tác quan trọng hàng đầu. Các cấp ủy Đảng trong Công an nhân dân tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

LÊ MẬU LÂM