Đảng ủy Công an Trung ương tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Thứ Năm, 12-05-2022, 11:27
Thượng tướng, PGS, TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an đọc tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Thành Đạt)

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận của Thượng tướng, PGS, TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an tại hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân đồng tổ chức diễn ra tại Hà Nội, ngày 12/5.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới, Người luôn quan tâm, chăm lo xây dựng, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã để lại di sản vô cùng quý giá cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân và các lực lượng vũ trang, đó là hệ thống quan điểm, tư tưởng, phương pháp cách mạng và lề lối, cách thức, phong thái trong tư duy sinh hoạt, học tập, giao tiếp, ứng xử. Đây là nền tảng lý luận, kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập, noi theo, từ đó xây dựng và triển khai các quan điểm, chủ trương, chính sách, tổ chức quản lý xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong hệ thống tư tưởng đồ sộ đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân đã trở thành định hướng cho toàn bộ hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đối với cán bộ, chiến sĩ Công an, Người luôn nhấn mạnh phẩm chất trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải tự tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, thực hiện tốt vai trò, trọng trách là cánh tay đắc lực của Đảng, là vũ khí sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô sản, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Điều này được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện rõ nét, đầy đủ, toàn diện và sâu sắc trong thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Sở Công an khu XII ngày 11/3/1948, trong đó nêu rõ Tư cách người Công an cách mệnh, đó là: 

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”[1].

Sáu điều Bác Hồ dạy đã khái quát những phẩm chất đặc trưng về tư cách người Công an cách mạng, bao gồm: chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Đây là tư tưởng lớn, mang tầm chỉ đạo chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

2. Gần 75 năm qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt và tổ chức học tập, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy. Việc học tập, thực hiện đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thường xuyên, sôi nổi, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự đùm bọc giúp đỡ to lớn của các tầng lớp Nhân Dân, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Nổi bật là:

(1) Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” đã phát triển liên tục, sâu rộng, với nhiều hình thức, biện pháp và mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành phong trào nòng cốt, xuyên suốt của lực lượng Công an nhân dân. Sáu điều dạy của Bác là nội dung trọng tâm của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, không chỉ có ý nghĩa đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ mà còn góp phần quan trọng xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm bảo vệ an ninh, trật tự; tận tâm, tận tụy với công việc; trong ứng xử với nhân dân nêu cao đức tính “kính dân”, “trọng dân”, “tin dân”, “gần dân”, “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”; “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “làm hết việc không làm hết giờ”... Định kỳ tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức các hình thức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các đợt thi đua đặc biệt, lồng ghép với phong trào “Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

(2) Lực lượng Công an nhân dân luôn gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phát động trong toàn lực lượng Công an nhân dân, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tự soi mình, tự sửa chữa khuyết điểm; vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo Công an các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

(3) Lực lượng Công an nhân dân luôn gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả đến tận cơ sở Nghị quyết của Đảng về việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong việc thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác Công an; sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Đưa Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã ở 63 tỉnh, thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. Triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần quan trọng phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19, riêng đợt dịch thứ tư lực lượng Công an nhân dân đã huy động hơn 100 nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia hầu hết các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

(4) Từ thực tiễn kết quả phong trào thi đua học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, đã có hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý và được biểu dương, khen thưởng. Xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân dũng cảm chiến đấu, không ngại hy sinh, gian khổ, tận tụy công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tiêu biểu là các tấm gương anh dũng hy sinh như: đồng chí Thiếu tá Vi Văn Luân (Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) dũng cảm hy sinh trong khi truy bắt tội phạm; Trung úy Nguyễn Văn Chiến (Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, phòng, chống dịch Covid-19; Thượng úy Phan Tấn Tài (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) hy sinh khi truy bắt tội phạm; Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh (Phó Trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) hy sinh khi làm nhiệm vụ truy vết các ca F1 do bị lây nhiễm Covid-19...; tấm gương Đại úy Thái Ngô Hiếu, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 10/4/2022, đã có hành động dũng cảm cứu sống được 4 người đuối nước... thể hiện tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, xả thân vì nhân dân của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Thực tiễn đó cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ, nhưng tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần cách mạng tiến công; đề cao trách nhiệm, tâm huyết tận tụy; mưu trí, dũng cảm; không tiếc máu xương, chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

3. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, phức tạp, cấp bách hơn đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước; các thế lực thù địch tìm mọi cách tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, giảm sút ý chí chiến đấu ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, đây cũng là một trong những yếu tố sẽ tác động, ảnh hưởng đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn, xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục tăng cường học tập, rèn luyện và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với những nội dung cụ thể sau:

Một là, cấp ủy, lãnh đạo Công an đơn vị, địa phương cần nhận thức rõ việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là nhiệm vụ thường xuyên, là định hướng cơ bản để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nội dung, ý nghĩa của Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ phù hợp từng đối tượng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp thường xuyên quan tâm, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các buổi sinh hoạt của chi bộ, đơn vị nhằm giáo dục cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy, nêu cao ý thức trách nhiệm trong mỗi hành động và việc làm. Kiên quyết khắc phục biểu hiện ngại khó, ngại khổ, tư tưởng trung bình chủ nghĩa. Lấy kết quả triển khai thực hiện làm cơ sở để nhận xét, đánh giá cán bộ và xét danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy trình công tác, chấp hành điều lệnh, quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Tăng cường công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, chú trọng kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu về thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là trong quan hệ, ứng xử với nhân dân. Cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ để ngăn chặn kịp thời những tư tưởng lệch lạc, thiếu ý chí chiến đấu. Thường xuyên làm tốt công tác khen thưởng, kiên quyết đấu tranh, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để rút ra những bài học kinh nghiệm, kịp thời bổ sung nội dung, chỉ tiêu, hình thức, phương pháp tổ chức thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân. 

Bốn là, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào; lan tỏa hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, nhất là công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, hoạt động của Công an xã; tôn vinh những chiến sĩ Công an nhân dân nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ danh dự, uy tín, hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Năm là, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải thường xuyên rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ đã dạy Công an nhân dân, luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”, trong đó, đặc biệt chú trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao trình độ và nâng tầm trí tuệ, năng động, sáng tạo trong công tác, mưu trí, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy giao cho lực lượng Công an nhân dân; luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được tư tưởng: “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” để lực lượng Công an nhân dân thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

------------

[1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.498.