Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ, nội dung quy định của Đảng

Thứ Sáu, 15-10-2021, 15:45
Đồng chí Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an chủ trì . 

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến 63 điểm cầu Công an các địa phương. Đại diện lãnh đạo nhiều ban Đảng và cơ quan Trung ương đã tham dự .

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã phổ biến tới các đại biểu đã nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; nêu rõ, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 4 đến 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã họp bàn, cho ý kiến về các nội dung sau: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024…

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đấy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm…

Hội nghị cũng được nghe quán triệt, phổ biến Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí Thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng...

Ngay sau Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, phát huy trách nhiệm, thực hiện tốt các nội dung được quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới trong phạm vi phụ trách cùng thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

LÊ MẬU LÂM