Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 kết thúc thành công

Thứ Sáu, 16-10-2020, 12:56
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau bốn ngày làm việc, sáng nay, 16-10, Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Phú Yên kết thúc, hoàn thành các nội dung chương trình đại hội đề ra.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích những mặt tích cực, những hạn chế, yếu kém của cả một nhiệm kỳ trên các lĩnh vực và biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, với các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Mục tiêu chung là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là về kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Để đạt được mục tiêu đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ Phú Yên nhấn mạnh các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 8,5%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95.000 tỷ đồng. Thu ngân sách đến năm 2025 khoảng 11.000 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu đến năm 2025 khoảng 370 triệu USD.

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm. Phát triển đảng viên mới tăng 4%/năm so tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh đầu nhiệm kỳ...

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế: triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức trung bình của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và cả nước.

Đến năm 2025, cơ cấu ngành nông - lâm - ngư nghiệp chiếm khoảng 20,09%, công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 31,43%, dịch vụ chiếm khoảng 44,09% và thuế sản phẩm chiếm 4,39% trong cơ cấu GRDP. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 3.830 USD.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ mới đưa ra sáu nhiệm vụ trọng tâm đột phá, là:

Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, với trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ; Xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số liên quan cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển, nhất là Khu kinh tế Nam Phú Yên, để đẩy nhanh quá trình hội nhập và phát triển bền vững.

Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao; Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, khoáng sản; bảo vệ môi trường; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 kết thúc thành công -0
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ 17 đã bầu 49 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Phú Yên đã bầu Ban Thường vụ tỉnh ủy 15 đồng chí; bầu Bí thư và hai Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, gồm chín đồng chí; bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
TRÌNH KẾ