Bảy điều khoản của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

Thứ Ba, 14-08-2007, 04:23

Điều 1

Hai Bên cam kết ra sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, không ngừng tăng cường tình đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, sự hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản và theo nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Mỗi Bên ra sức giáo dục toàn Đảng, toàn dân của mình mãi mãi quý trọng, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào đời đời trong sáng và bền vững.

Điều 2

Trên nguyên tắc việc bảo vệ độc lập dân tộc và giữ gìn an ninh quốc gia là sự nghiệp của nhân dân mỗi nước, hai Bên cam kết hết lòng ủng hộ và giúp đỡ nhau, hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, chống mọi âm mưu và hành động phá hoại của đế quốc và lực lượng phản động nước ngoài.

Điều 3

Để tạo cho nhau những thuận lợi, giúp nhau khắc phục những khó khăn, phát huy có hiệu quả nhất tiềm lực vật chất của mỗi nước nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hai Bên sẽ tăng cường các quan hệ hợp tác xã hội chủ nghĩa, hai bên cùng có lợi về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, khai thác tài nguyên thiên nhiên và về các lĩnh vực kinh tế khác; hết lòng viện trợ cho nhau về kinh tế và kỹ thuật; giúp nhau đào tạo cán bộ; trao đổi chuyên gia các ngành kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật; mở rộng quan hệ mậu dịch theo chế độ ưu đãi đặc biệt.

Hai Bên mở rộng trao đổi khoa học, kỹ thuật, hợp tác về văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, thông tấn, báo chí, phát thanh, điện ảnh, thể dục thể thao và về các lĩnh vực văn hóa khác.

Hai Bên tăng cường các cuộc tiếp xúc giữa các ngành hữu quan của hai nước để cùng nhau bàn bạc thực hiện các kế hoạch hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng kinh tế, phát triển văn hóa.

Điều 4

Hai Bên khẳng định quyết tâm xây dựng biên giới Việt Nam- Lào thành biên giới hữu nghị anh em lâu dài giữa hai nước trên cơ sở bản Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào ký ngày 18-7-1977.

Điều 5

Hai Bên hoàn toàn tôn trọng và ủng hộ đường lối quốc tế độc lập, tự chủ của nhau.

Hai Bên ra sức tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa anh em; tích cực góp phần cùng các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản quốc tế, tăng cường đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản; không ngừng tăng cường tình đoàn kết chiến đấu, sự hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau với nước Cam-phu-chia anh em theo nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của nhân dân các nước Đông - Nam châu Á vì độc lập dân tộc, dân chủ hòa bình và trung lập thật sự, thiết lập và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trong khu vực này trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm lược nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi, cùng tồn tại trong hòa bình; ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân các nước châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; ủng hộ cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước tư bản chủ nghĩa giành quyền dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội; nguyện làm hết sức mình nhằm góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Điều 6

Hai Bên sẽ tiến hành các cuộc trao đổi ý kiến đều đặn về những vấn đề thuộc quan hệ hai nước và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm bằng các cuộc gặp giữa các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cuộc thăm của các đoàn đại biểu chính thức và các đại diện đặc biệt hoặc bằng con đường ngoại giao. Hai Bên khuyến khích việc mở rộng quan hệ giữa các đoàn thể nhân dân của hai nước.

Mọi vấn đề thuộc quan hệ giữa hai nước sẽ được giải quyết bằng thương lượng với tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, có lý có tình.

Điều 7

Hiệp ước này sẽ được phê chuẩn và có hiệu lực từ ngày trao đổi thư phê chuẩn. Việc trao đổi thư phê chuẩn sẽ được tiến hành ở Hà Nội, thủ đô nước CHXHCN Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Hiệp ước này có giá trị trong 25 năm và được mặc nhiên gia hạn từng mười năm nếu một trong hai Bên ký không thông báo bằng văn bản cho Bên kia ý muốn hủy bỏ Hiệp ước này, ít nhất là một năm trước khi Hiệp ước hết hạn.

Hiệp ước này làm tại Viêng Chăn, thủ đô nước CHDCND Lào ngày 18-7-1977 thành hai bản bằng tiếng Việt Nam và tiếng Lào, cả hai văn bản Việt Nam và Lào đều có giá trị như nhau.