Bảo đảm "tính bền vững" trong thực hiện các chính sách xã hội

Thứ Năm, 17-09-2020, 04:11

Qua nghiên cứu bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tôi thấy đây là bài viết tâm huyết, sâu sắc, đánh giá đầy đủ, sát tình hình thực tế. Bài viết đã nêu bật những thành tựu nổi bật, những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ Ðại hội XII của Ðảng, đồng thời dự báo tình hình, những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trọng tâm của nhiệm kỳ Ðại hội XIII và những năm tiếp sau.

Là một đảng viên đang sinh sống ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhiều lao động chưa có việc làm ổn định, cá nhân tôi quan tâm đến quan điểm và giải pháp thực hiện các chính sách xã hội, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm cho người dân, được đề cập trong bài viết đó là: "chú trọng bảo đảm tính bền vững trong các chính sách dân số và phát triển, chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người, hướng đến việc làm bền vững".

Trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước ta đã quan tâm, triển khai thực hiện các chính sách xã hội, có tác động đến nhiều đối tượng, tầng lớp, trong đó nổi bật là các chính sách về lao động, việc làm; về xóa đói, giảm nghèo; về bảo hiểm xã hội; về người có công… Các chính sách xã hội được từng bước hoàn thiện, phát huy hiệu quả, có tác động tích cực đối với cộng đồng. Qua đó, tỷ lệ hộ đói, hộ nghèo trong cả nước giảm dần, tỷ lệ lao động ở cả nông thôn và thành thị được đào tạo nghề, giải quyết việc làm nâng lên, cuộc sống của người dân, nhất là hộ nghèo, người có công được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về an sinh, xã hội, nâng cao đời sống.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số chính sách đã triển khai vẫn chưa thật sự phát huy hiệu quả, cần có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. Do đó, trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh "tính bền vững" trong việc thực hiện các chính sách xã hội, việc làm.

Qua đó có thể thấy, quan điểm của Ðảng và Nhà nước ta trong những năm tiếp theo đó là, các chính sách xã hội, an sinh xã hội, việc làm vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, được ưu tiên thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung nhằm bảo đảm các chính sách mang tính bền vững, lâu dài và thật sự phát huy hiệu quả để góp phần thực hiện được mục tiêu: Ðưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

VÀNG MÍ DÌNH

Bí thư Ðảng ủy xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang