Sắp xếp 240 doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Chủ Nhật, 01-01-2017, 22:19

Theo quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), DN có vốn nhà nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020, sẽ sắp xếp lại 240 DNNN. Trong đó, có 103 DNNN nắm giữ 100% vốn điều lệ; bốn DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ hơn 65% vốn điều lệ; 27 DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ hơn 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 106 DN cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ.

Việc ban hành tiêu chí phân loại DNNN, DN có vốn nhà nước và danh mục DNNN thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2016-2020 là cơ sở để phân loại, sắp xếp các DNNN hiện có và tiếp tục bán vốn nhà nước tại DN có vốn nhà nước, nhằm đẩy mạnh quá trình sắp xếp, đổi mới đến năm 2020.

PV