Đề xuất tiếp tục thực hiện đề án giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

Thứ Năm, 13-05-2021, 00:54

Tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu nhi, học sinh, sinh viên đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ Việt Nam và xã hội. Nhiều chỉ tiêu, giải pháp đặt ra trong Đề án đã hoàn thành, như: 100% cán bộ, đoàn viên và  80% thanh niên được tuyên truyền, học tập nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 99,6% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 87% cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm ban hành quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học...

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành Đề án giai đoạn tiếp theo với quan điểm tiếp tục tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và khơi dậy trong thanh niên, học sinh, sinh viên khát vọng cống hiến, niềm tự hào dân tộc.

PV