Chống thất thu, đôn đốc thu, nộp ngân sách

Thứ Hai, 06-06-2022, 19:46

UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về các giải pháp chống thất thu, đôn đốc thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn. 

Theo đó, đề nghị Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng cơ sở dữ liệu chung của thành phố để thống nhất, chia sẻ thông tin, kết nối liên thông nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu về thuế được đồng bộ và bảo đảm an toàn thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, báo cáo UBND thành phố để làm việc với các bộ, ngành Trung ương. 

Sở Công thương thành phố chủ trì, phối hợp Cục Thuế và các cơ quan chức năng xác định và phân nhóm đối tượng nộp thuế theo các loại hình thương mại điện tử điển hình để tập trung nguồn lực quản lý. Sở Công thương rà soát, cung cấp toàn bộ thông tin về website và ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn cho Cục Thuế để thực hiện công tác quản lý thuế…