Tiếp tục cải cách hành chính để tạo động lực phát triển

Nhiều năm qua, cải cách hành chính luôn là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được thành phố Hà Nội quan tâm. Để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, thành phố đặt ra yêu cầu phải thường xuyên cải tiến, đổi mới nền hành chính trong các cơ quan nhà nước.

Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải Hà Nội. (Ảnh Ngọc Mai)
Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại Bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải Hà Nội. (Ảnh Ngọc Mai)

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của thành phố Hà Nội nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ, tổ chức bộ máy ngày một tinh gọn, hiệu quả, công tác cải cách hành chính trên địa bàn đã góp phần kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thích ứng một cách an toàn, linh hoạt; thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tinh gọn bộ máy

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, thời gian qua dù phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, song công tác cải cách hành chính của thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực, nổi bật. Thành phố đã rà soát 550 thủ tục hành chính và thông qua phương án đơn giản hóa 177 thủ tục, phê duyệt đối với 1.754 quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính. Qua đó, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần cải thiện an sinh xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Đáng chú ý, Hà Nội đã tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị từ ngày 1/7/2021 đến nay, giúp tổ chức bộ máy chính quyền trong khu vực các quận gọn, nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy hơn. Quá trình chuyển đổi mô hình diễn ra thông suốt, không gây gián đoạn công việc. Thành phố đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về tinh giản biên chế (từ 10% trở lên): giảm 1.473 biên chế công chức (tương đương tỷ lệ 15,6%), giảm 12.890 biên chế sự nghiệp (tương đương tỷ lệ 10%) so với năm 2015.

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác cải cách hành chính của thành phố vẫn còn một số hạn chế cần sớm khắc phục như hệ thống phần mềm ‘‘một cửa’’ dùng chung ba cấp hoạt động chưa ổn định, ảnh hưởng tới việc xử lý số liệu của các cơ quan, đơn vị. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị chưa đồng đều; kết quả giải quyết một số hồ sơ thủ tục hành chính có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức…

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong năm 2022, hướng tới phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 60% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; hơn 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thành phố sẽ chú trọng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc, trong đó có ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến.

Phấn đấu hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu

Đánh giá cao những kết quả thành phố Hà Nội đạt được trong công tác cải cách hành chính, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa khẳng định: “Nếu không có đổi mới, tư duy mới, cách làm mới thì không thể có hiệu quả trong cải cách hành chính”. Thứ trưởng đề nghị, Hà Nội cần tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ sáu nội dung của công tác cải cách hành chính, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, đồng thời rà soát lại chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức để bảo đảm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị. Liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho rằng, Hà Nội có lợi thế về kinh phí và nguồn lực nên cần thực hiện tốt hơn nữa. Trước mắt, thành phố cần đẩy nhanh việc thực hiện chữ ký số, nghiên cứu giải pháp cải thiện các chỉ số PAR Index, SIPAS…

Khẳng định công tác cải cách hành chính là động lực để phát triển, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết: Với vị trí, vai trò là Thủ đô, thành phố Hà Nội có trách nhiệm đi đầu triển khai tốt, hiệu quả các đề án, chương trình quốc gia về cải cách hành chính. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thành phố sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp, phương thức để hướng tới hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021- 2025 của thành phố.

Trong năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát thực tiễn địa phương, xây dựng kế hoạch và đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan tới giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã; thực thi tốt công vụ, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong cải cách hành chính.