Thu ngân sách tăng 22,5%

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bốn tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 142,1 nghìn tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán và tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thu nội địa 132,1 nghìn tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 8,8 nghìn tỷ đồng, đạt 40% và tăng 28,3%...

Một số lĩnh vực thu chủ yếu như khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 23,8 nghìn tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 9 nghìn tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 35,6 nghìn tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 16,1 nghìn tỷ đồng, đạt 55,7%. Cũng trong bốn tháng qua, chi ngân sách địa phương ước thực hiện 21,8 nghìn tỷ đồng, đạt 20,4% dự toán và tăng 23,4% cùng kỳ năm trước.

Cục Thống kê thành phố Hà Nội cũng công bố, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 4 ước đạt 3.287 tỷ đồng, tăng 9,7% so tháng trước và tăng 3% so cùng kỳ năm 2021. Tính chung bốn tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện là 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước và bằng 23,1% kế hoạch năm.

Người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà cao nhất một triệu đồng/tháng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố. Theo quyết định, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo chi trả hỗ trợ đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động. Mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng, được áp dụng đối với người lao động đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên trước ngày 1/4/2022; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm. Mức hỗ trợ một triệu đồng/tháng, được áp dụng đối với người lao động đang ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 30/6/2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một tháng trở lên từ ngày 1/4 đến 30/6/2022 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong bốn tháng đầu năm, thành phố Hà Nội có 9.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 122,4 nghìn tỷ đồng, tăng 29%. Cộng dồn bốn tháng đầu năm, 1.200 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể, tăng 3%; 9.800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 65%. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 5.700, tăng 21%. Riêng trong tháng 4, thành phố Hà Nội có 2.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước; có 1.255 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 62%.