Thống nhất nhận thức để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Ngày 1/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát động Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của TP Hà Nội” (Nghị quyết 15).
0:00 / 0:00
0:00

Đây là lần đầu thành phố tổ chức một hội thi tìm hiểu một nghị quyết về Thủ đô của Bộ Chính trị trên quy mô toàn thành phố, với mong muốn lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ nội dung, tinh thần Nghị quyết 15 đến đông đảo quần chúng.

Trong từng giai đoạn, Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu phải xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò chiến lược quan trọng của Hà Nội, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô. Với Nghị quyết 15, Bộ Chính trị xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045-thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Điều đó thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, của các cấp, các ngành và mong muốn của nhân dân cả nước đối với Thủ đô Hà Nội. Nghị quyết 15 nêu rõ bốn quan điểm, hai mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn, đồng thời đề ra tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tập trung khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của nhân dân Hà Nội và cả nước.

Tại hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 15 do Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 22/6/2022, đồng chí Võ Văn Thưởng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong cả nước, nhất là Đảng bộ thành phố Hà Nội phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; qua đó, nâng cao và thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, yêu cầu, nhiệm vụ phát triển, huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”.

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15 nhằm cụ thể hóa việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết. Vì vậy, để hội thi đạt mục đích như mong muốn, các cấp ủy đảng, cơ quan, ban, ngành từ thành phố đến cơ sở cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về hội thi đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, để đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, cần đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội để thông qua cuộc thi, nhiều bạn trẻ-những chủ nhân tương lai của Thủ đô, hiểu hơn về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hà Nội và trách nhiệm của mình, phấn đấu tạo bước chuyển biến rõ rệt về sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới ■