Thông báo về lịch làm việc của Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Theo Chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, hôm qua, thứ bảy, ngày 10-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng không họp. Hôm nay, 11-10, Hội nghị Trung ương tiếp tục làm việc và bế mạc theo Chương trình.