Thông báo hủy thầu

Gói thầu số 06: Cung cấp than cám 6a.4 theo Tiêu chuẩn TCVN 8910-2020 phục vụ sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đợt 6/2022
0:00 / 0:00
0:00
Thông báo hủy thầu

Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thông báo về việc hủy thầu Gói thầu số 06: Cung cấp than cám 6a.4 theo Tiêu chuẩn TCVN 8910-2020 phục vụ sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đợt 6/2022 như sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 06: Cung cấp than cám 6a.4 theo Tiêu chuẩn TCVN 8910-2020 phục vụ sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long Đợt 6/2022

- Dự án: Cung cấp than phục vụ sản xuất Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long Đợt 6/2022

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

- Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 phút ngày 26/10/2022

- Thời điểm mở thầu: 16 giờ ngày 26/10/2022

- Lý do hủy thầu: Do không có nhà thầu mua và nộp hồ sơ dự thầu sau 1 lần gia hạn.