Triển khai kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022

Thứ Bảy, 29-01-2022, 04:03
Ảnh minh họa.

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP, trên cơ sở Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 14/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2022 và thực tiễn thi hành pháp luật, ngày 24/1, Bộ trưởng Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Tư pháp năm 2022.

Nội dung kế hoạch tập trung vào thực hiện hai nhóm nhiệm vụ: Một là theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước. Đây là nhóm nhiệm vụ do Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chủ trì tham mưu, giúp Bộ trưởng Tư pháp hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. Hai là kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên phạm vi cả nước; tổ chức thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 trình Thủ tướng Chính phủ; theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng  Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng Tư pháp việc thực hiện kế hoạch.