Vững niềm tin ở tương lai

Thứ Bảy, 19-09-2020, 17:00
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp thứ 16 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Sau khi Báo Nhân Dân đăng bài viết quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với đầu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, bày tỏ niềm tin tưởng của cán bộ và nhân dân về tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong đó nhấn mạnh đến nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và về công tác xây dựng Ðảng.

Vì lợi ích nhân dân

Với cách nhìn toàn diện và phân tích sâu sắc, phần I - Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khái quát những thành tựu quan trọng nổi bật của nhiệm kỳ Ðại hội XII. Trong đó, bao gồm cả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh và đối ngoại,... Cái tâm và cái tầm của người viết đều lấy lợi ích của nhân dân, coi nhân dân là đối tượng phục vụ, là động lực, là nguồn lực của cách mạng để làm căn cứ nhìn nhận và đánh giá những thành tựu đã đạt được cũng như chỉ ra những khó khăn, thách thức cần vượt qua.

"Dân là gốc" - chân lý muôn đời, được Ðảng ta kế thừa từ bề dày lịch sử truyền thống dân tộc, nhất là suốt hơn 90 năm qua, đã lãnh đạo nhân dân ta anh dũng chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù để xây dựng đất nước có cơ đồ như ngày nay.

Gắn bó với công tác Mặt trận nhiều năm, ở tuổi ngoài tám mươi, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Ðoàn Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không giấu nổi xúc động mỗi khi đọc lại bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Lấy bút đánh dấu nhiều chỗ và ông tô đậm cụm từ "dân thụ hưởng" trong câu: Trong mọi công việc của Ðảng và Nhà nước, luôn xác định "dân là gốc", thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kiên trì thực hiện đúng nguyên tắc: "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Ông Nguyễn Túc chia sẻ: "Không chỉ trong bài viết lần này đâu, đã nhiều lần, trong các bài viết, bài nói, những lần tiếp xúc cử tri, về với cơ sở, đồng chí Nguyễn Phú Trọng thường xuyên nhấn mạnh hai tiếng Nhân dân. Người đứng đầu Ðảng, Nhà nước ta luôn trăn trở phải làm sao để lợi ích mà nhân dân được thụ hưởng phải tương xứng với công sức và sự hy sinh của nhân dân cho cách mạng".

Người cán bộ Mặt trận lão thành Nguyễn Túc, thay vì phân tích thêm, đã đọc lại cả đoạn trong bài viết, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cũng là thay cho câu trả lời: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Ðảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Ðảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Hết sức chú trọng công tác nhân sự

Ðại hội XIII của Ðảng ta đã đến gần. Ðể bảo đảm vai trò là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết trong từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, ở mỗi địa phương, đòi hỏi công tác phát hiện, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải hết sức được coi trọng, cẩn trọng. Bởi, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở: Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Ðại hội Ðảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Ðảng ta và của nhân dân ta. Ðại hội sẽ làm cho Ðảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Vững niềm tin ở tương lai -0
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các cử tri thành phố Hà Nội.

"Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ðảng ta nhất định phải lựa chọn trúng cán bộ - những hạt nhân đoàn kết tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu", thầy giáo Phạm Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Cường (Hải Hậu, Nam Ðịnh) chia sẻ khi nói về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong bài viết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh đến phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Ðại hội XIII và giai đoạn sắp tới: Báo cáo chính trị trình ra Ðại hội lần này đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Là người lính trở về, thương binh Lê Thành Công, giờ là một nhà giáo, đang sống và dạy học ở Hưng Yên, được chứng kiến những đổi thay đáng mừng của quê hương và đất nước, đã bày tỏ tâm huyết với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là về tầm nhìn định hướng chiến lược: Ba cột mốc, ba mục tiêu rất cụ thể, rõ ràng, phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ông Lê Thành Công tin rằng, với sự đồng lòng nhất trí trong Ðảng, với những nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, của toàn dân, thì những mục tiêu mà người đứng đầu Ðảng, Nhà nước vạch ra hoàn toàn sẽ thành hiện thực.

KHÚC HỒNG THIỆN