Thành ủy Hà Nội thành lập 15 đoàn công tác chỉ đạo bầu cử

Thành ủy Hà Nội vừa có Quyết định số 806-QĐ/TU thành lập 15 đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

15 đoàn công tác do bốn đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn. Mỗi đoàn được phân công phụ trách hai quận, huyện, thị xã.

Các đoàn công tác có nhiệm vụ chỉ đạo việc chuẩn bị và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026, tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố bảo đảm đúng yêu cầu, nội dung theo tinh thần của Chỉ thị số 45-CT/TƯ, ngày 20-6-2020, của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10-9-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản của T.Ư, thành phố về công tác bầu cử.

Các đoàn công tác có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các quận, huyện, thị xã (kể cả các xã, phường, thị trấn khi cần thiết, nhất là những nơi có khó khăn, phức tạp) trong công tác chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử, công tác tổ chức bầu cử theo đúng các quy định, trình tự của pháp luật về bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và tiến độ, yêu cầu theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Ủy ban Bầu cử thành phố.

Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử thành phố và các cơ quan liên quan hướng dẫn Ủy ban Bầu cử các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác nhân sự; thông tin, tuyên truyền; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử.

Cũng theo quyết định trên, các đoàn công tác phải thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chủ động phát hiện, kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy để chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.