Tập trung thực hiện giải pháp đột phá về kinh tế

Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới dấu mốc quan trọng của đất nước ta: "Ðến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp"; "Ðến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Ðảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao"; "Ðến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao".

Với quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh miền núi, biên giới, góp phần hoàn thành mục tiêu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoạch định, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh Ðiện Biên nguyện đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xuyên suốt mà Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2025: "Quyết tâm đưa Ðiện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững".

Ðể hoàn thành mục tiêu nêu trên, tỉnh Ðiện Biên xác định, tập trung thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm. Ðó là, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, phát triển bền vững. Huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ðẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện. Tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho người lao động. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Ðiện Biên sẽ tập trung thực hiện giải pháp đột phá về kinh tế, làm động lực thúc đẩy toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong nhóm giải pháp đột phá về kinh tế, Ðiện Biên xác định, phát triển mạnh nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, bằng cách huy động, lồng ghép các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở những vùng có tiềm năng, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Ðẩy mạnh phát triển cây mắc ca gắn với chế biến, tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu gạo Ðiện Biên, chè cây cao Tủa Chùa, cà-phê Mường Ảng... Phát triển chăn nuôi trên cơ sở các sản phẩm có lợi thế, đặc sản của từng vùng như: Dê Tủa Chùa, trâu Mường Nhé, Nậm Pồ, bò Ðiện Biên Ðông. Ðể thu hút doanh nghiệp, tham gia đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, Ðiện Biên tập trung xây dựng cơ chế chính sách đột phá, thông qua thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

MÙA A SƠN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ðiện Biên