Tập huấn cho đồng bào phát huy bản sắc

Tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu.
0:00 / 0:00
0:00
Tập huấn cho đồng bào phát huy bản sắc

Tham gia là 87 cán bộ, công chức xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động do Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai thực hiện.

Chương trình sẽ cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Cùng với đó là kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm vận dụng vào công tác ở địa phương. Từ đó, mong lực lượng này sẽ tham mưu hiệu quả cho địa phương trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc, bài trừ thủ tục lạc hậu, đưa các giá trị văn hóa đặc sắc vào phát triển du lịch… Các học viên sẽ tìm hiểu 4 chuyên đề, trong đó có những nội dung mới như: Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới; công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bảo vệ nền di sản văn hóa dân tộc trên môi trường không gian mạng..