Tăng cường điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan, UBND các địa phương có biển tăng cường công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (TNMTBHĐ). Các bộ, cơ quan liên quan, UBND các địa phương có biển quán triệt quan điểm TNMTBHĐ có ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh - quốc phòng. Công tác này phải đi trước một bước để bảo đảm cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển bền vững kinh tế biển, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Khẩn trương đưa các kết quả điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sớm hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển quốc gia; chú trọng đầu tư phương tiện, trang thiết bị, công nghệ hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng khả năng điều tra, nghiên cứu và phát hiện tài nguyên mới ở các vùng biển sâu, biển xa, các đảo xa bờ và vùng biển quốc tế liền kề. Đồng thời tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động điều tra cơ bản TNMTBHĐ; hợp tác với các nước có nền khoa học công nghệ biển hiện đại để tiếp cận, chuyển giao và sử dụng các thiết bị công nghệ cao đáp ứng các yêu cầu trong thời kỳ mới…