Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để phát triển nhanh, bền vững

Khái quát mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Ðại hội XIII của Ðảng đề ra, trong bài viết thứ ba về "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mục tiêu đó là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ các yêu cầu vừa lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước.

Nhận thức sâu sắc mục tiêu Ðảng đã lựa chọn, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dựa trên thực tiễn địa phương giúp các cấp ủy định hướng đúng, trúng hướng đi cho giai đoạn tiếp theo. Ðối với huyện Cư M’gar (Ðắk Lắk), tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế đã được triển khai mạnh mẽ trong nhiệm kỳ vừa qua và đạt kết quả có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nông nghiệp được xác định phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững gắn với thị trường.

Quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã định hình lại các vùng sản xuất phù hợp điều kiện đất đai của từng xã, thị trấn. Xác định các loại cây công nghiệp lâu năm như cà-phê, cao-su, hồ tiêu vẫn là cây trồng chủ lực của huyện. Chương trình phát triển cà-phê bền vững đạt được nhiều kết quả tích cực. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 100 ha tại xã Ea Kpam đang được xúc tiến đầu tư. Giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích từ 73 triệu đồng/ha/năm 2015 tăng lên 100 triệu đồng/ha/năm 2020…

Phát huy kết quả nhiệm kỳ vừa qua, tại Ðại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng bộ huyện Cư M’gar tiếp tục lựa chọn tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những chương trình trọng tâm. Theo đó, chọn sản phẩm phù hợp, xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm gắn nhu cầu thị trường, kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - thương mại và dịch vụ để hỗ trợ nông nghiệp phát triển. Tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Quan tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với kêu gọi đầu tư xây dựng khu thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản trên địa bàn. Ðẩy mạnh chăn nuôi nhằm tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, công nghệ cao.

Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, UBND huyện chỉ đạo rà soát, bổ sung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành về giao thông, thủy lợi, công nghiệp, thương mại, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển; hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn đối với các loại cây chủ lực của huyện phù hợp điều kiện tự nhiên gắn với chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. UBND huyện quan tâm đẩy nhanh việc cấp mã vùng sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc của một số sản phẩm chủ lực như cà-phê, hồ tiêu, cây ăn quả…

Ðại hội Ðảng bộ huyện Cư M’gar lần thứ 9 vừa qua là Ðại hội của "Ðoàn kết - dân chủ - sáng tạo - phát triển". Ðó cũng là nền tảng, động lực tinh thần để Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, tạo bước đột phá xây dựng và phát triển Cư M’gar giàu mạnh - văn minh - tình nghĩa.

Lê Nam Cao

Phó Bí thư Huyện ủy Cư M’gar, Ðắk Lắk