#xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Phổ biến “Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030”
15:03 13/05/2022

Ngày 13/5, tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và các ngân hàng tư vấn, hỗ trợ cho Việt Nam về công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia tổ chức Hội nghị phổ biến “Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030” (Đề án).