Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc.

Thúc đẩy, vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ phụ nữ

Phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội, kết hợp tăng trưởng kinh tế giải quyết tốt các vấn đề xã hội từng bước thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là định hướng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng vì mục tiêu phát triển con người Việt Nam. Đây cũng chính là nội dung mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát, vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện các Đề án.