Ảnh: baodantoc.vn

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân

Thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã khẳng định: Ðảng Cộng sản Việt Nam là Ðảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam, sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.