Tác giả Hoàng Hoa Trung chia sẻ về các hoạt động của Hệ sinh thái “Nuôi em”. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Vinh danh nhiều sáng kiến thiết thực, có ý nghĩa vì cộng đồng

Được khởi động từ tháng 12/2020, Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV đã thu hút gần 400 hồ sơ sáng kiến thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, Ban Tổ chức quyết định lựa chọn 22 hồ sơ sáng kiến để tiến hành biểu dương. Mỗi sáng kiến là một công trình tâm huyết, đóng góp hiệu quả và thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước.