Ảnh minh họa. (Ảnh: HÀ ANH)

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Kết luận.
[Infographic] 6 vùng phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

[Infographic] 6 vùng phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Về tổ chức không gian phát triển vùng, Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức không gian phát triển theo 6 vùng, gồm: vùng trung du và miền núi phía bắc, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền trung, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long.
[Infographic] Mục tiêu kinh tế-xã hội đến năm 2030 theo quy hoạch tổng thể quốc gia

[Infographic] Mục tiêu kinh tế-xã hội đến năm 2030 theo quy hoạch tổng thể quốc gia

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngày 25/10/2022, đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 7.500 USD; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi...