#nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Văn kiện mang tính cương lĩnh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
10:55 19/09/2021

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thể hiện tư duy lý luận và sự tổng kết thực tiễn của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mà còn là thông điệp về nhận thức chân thực của những người cộng sản Việt Nam đối với những vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội.