Ảnh minh họa: Trần Hải

Chú trọng hoạt động giám sát của nhân dân

Đảng ta đã có nhiều chủ trương quan trọng về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đã được cụ thể trong nhiều chính sách, quy định pháp luật, tạo cơ sở để phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong việc đại diện và tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm bảo đảm những quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.