Tạo sức bật mới cho kinh tế nông thôn Hà Nội

Tạo sức bật mới cho kinh tế nông thôn Hà Nội

Triển khai từ năm 2019 đến nay, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của thành phố Hà Nội đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, với gần 1.650 sản phẩm được đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao đến 5 sao, trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển Chương trình OCOP; đồng thời góp phần tạo sức bật mới cho kinh tế ở khu vực nông thôn.