#không bán hàng tại chỗ

Hà Nội có 7 quận vùng cam
12:01 15/01/2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 54/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19.