#hướng nghiệp

Sẽ hướng nghiệp cho học sinh từ cấp tiểu học
14:55 13/10/2020

Hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm đối với cấp tiểu học sẽ được tích hợp, lồng ghép vào các môn học và hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, đồng thời tổ chức tư vấn, đánh giá năng khiếu của học sinh trong quá trình học tập.