#đổi mới thể chế

Đẩy mạnh đổi mới thể chế, trọng dụng người tài giỏi, tâm huyết
19:12 10/11/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để thúc đẩy cuộc cách mạng tiên phong dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong thời gian tới cần đẩy mạnh đổi mới thể chế gắn với ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, đồng thời phải đổi mới mạnh mẽ trong cách làm, “người tài, người giỏi, người đứng đầu bộ máy tốt phải được trọng dụng”.