#đổi mới giáo dục

4 quan điểm về giáo dục mầm non của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo
15:47 18/08/2021

“Những gì tốt đẹp nhất phải dành trẻ em, sự đổi mới của giáo dục cần phải từ bậc học nền tảng, bậc mầm non”- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu lên quan điểm tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, ngày 18/8.

Tạo động lực cho giáo viên để đổi mới giáo dục
09:59 15/07/2021

Giáo viên được xem như là một thành tố, đóng vai trò chủ thể để tạo nên chất lượng giáo dục. Tạo ra được động lực cho giáo viên để họ có thể giữ vững và phát huy vị thế của mình quyết định sự thành công trong sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Những kết quả qua sáu năm đổi mới giáo dục
19:43 29/10/2020

Nghị quyết 88/2014/QH13) của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (Nghị quyết 88) được coi là văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa Nghị quyết 29-NQ/TW để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện toàn bộ hệ thống giáo dục Việt Nam.