#đảng viên

Thực hành nguyên tắc đạo đức “Nói đi đôi với làm”
05:34 22/06/2022

“Nói đi đôi với làm” là một trong những nguyên tắc căn bản của đạo đức cách mạng. Đồng thời, “Nói đi đôi với làm” còn là yêu cầu, phương châm, lẽ sống của  người cán bộ, đảng viên; là biểu hiện cụ thể của nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa ý thức đạo đức và hành vi đạo đức mà mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc và thực hành thường ngày trong công việc và trong đời sống.

Vĩnh Long trao Huy hiệu Đảng cho 232 đảng viên
09:49 16/05/2022

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho những đảng viên cao niên tuổi đảng. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và phát biểu.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
05:15 14/05/2022

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm "Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới". Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình và Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì tọa đàm.

Đảng vững mạnh từ mỗi chi bộ và đảng viên (Tiếp theo và hết) (*)
05:38 08/05/2022

Bài 5: Tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ

Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị. Điều này đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở, có ý nghĩa quan trọng, quyết định thắng lợi mục tiêu, đường lối, chủ trương của Đảng trong thực tiễn cuộc sống.

Khi đảng viên gương mẫu đi đầu
03:39 26/04/2022

Tại thành phố Hà Giang (Hà Giang), phong trào xã hội hóa chỉnh trang đô thị đang diễn ra sôi nổi ở tất cả xã, phường với sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Yếu tố then chốt để thành phố miền núi huy động sức dân tham gia công tác này là đã phát huy được vai trò lãnh đạo của chi bộ, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đề cao trách nhiệm nêu gương
07:01 30/01/2022

Năm mới, nhiệm vụ cấp bách đồng thời là giải pháp mới, trong tình hình tổ chức đảng có đủ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, cùng toàn Đảng đưa đất nước ta tiếp tục dành được nhiều thắng lợi mới, đó là quyết tâm đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Công tâm, khách quan trong đánh giá, lựa chọn cán bộ
05:51 22/01/2022

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tài, có đức và trong sạch, vững mạnh là yêu cầu tất yếu bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng, đồng thời là mong muốn chung của nhân dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, chúng ta chứng kiến nhiều bài học đau xót về công tác cán bộ, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, đã bị xử lý kỷ luật.

Triển khai kế hoạch giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ trong toàn quốc
09:39 29/06/2021

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, triển khai hai chuyên đề giám sát năm 2021, gồm: Giám sát tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.